Prozkoumejte okolní cyklostezky na elektrokolech pro rok 2024, vydejte se na výlet do přírody, nebo si zahrajte stolní tenis na zahradě. My jsme na léto připraveni, a vy?
Benefit icon Doprava ZDARMA nad 2000Kč Benefit icon MONTÁŽ U VÁS DOMA stroj dovezeme a smontujeme Benefit icon SERVIS U VÁS DOMA záruční i pozáruční Benefit icon PŘES 100 ZNAČEK V NABÍDCE více jak 40 000 ks skladem Benefit icon Odeslání v den
objednání do 15 h

Soutěže - podmínky

Obecná pravidla soutěže 

(dále jen „soutěž“ nebo „akce“),

 

1. Pořadatel

Pořadatelem soutěže je společnost FITHAM s.r.o., Liberec 8, Kubelíkova 679/80, PSČ 460 08, IČ: 27338053, DIČ: CZ27338053. Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24947. E-mail: info@fitham.cz (dále jen „email pořadatele“), tel.: +420 488 388 901 (dále jen „pořadatel“).

2. Doba a místo konání soutěže

2.1. Konkrétní datum probíhající soutěže najdete níže v odkazu na aktuální soutěž.

2.2. Soutěž bude probíhat výlučně na území České republiky a bude zveřejněna na internetových stránkách www.fitham.cz (dále jen „web pořadatele“ či „internetová stránka pořadatele“), jakož i na profilu pořadatele založeného na sociální síti Facebook, www.facebook.com/fitham.cz (dále jen „Facebook pořadatele“) a Instagram www.instagram.com/fitham.cz (dále jen „Instagram pořadatele“).

3. Podmínky účasti v soutěži

Do soutěže se může zapojit každá fyzická osoba, která je v době konání soutěže starší 18 let a je svéprávná ve smyslu příslušných ust. zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále je „Obč. Z“) a má na území České republiky platnou adresu pro doručování, pokud splní podmínky soutěže stanovené těmito Pravidly a s těmito Pravidly vysloví souhlas (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“ případně „výherce“). Každý soutěžící, který se do soutěže zapojí, je výhradně odpovědný za splnění veškerých v těchto Pravidlech uvedených podmínek soutěže. Soutěžící se smí zapojit do soutěže či akce pouze jednou v průběhu pořádání soutěže či akce. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci pořadatele, obchodní partneři, a osoby těmto osobám blízké ve smyslu příslušných ustanovení Obč.Z. V případě, že jakékoliv podmínky této soutěže nebudou ze strany soutěžících splněny, je pořadatel oprávněn uplatnit svá práva v bodě 6. 5. až 6.7 těchto Pravidel.

4. Průběh soutěže 

4.1. Soutěžící se do soutěže může zapojit zodpovězením soutěžní otázky na Facebooku pořadatele či Instagramu pořadatele. Soutěžící zapojením do soutěže dává souhlas s podmínkami soutěže. Každý soutěžící potvrzením svého souhlasu současně prohlašuje a potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži, jakož i vyslovuje souhlas s Pravidly soutěže. Účast v soutěži není zpoplatněná.

4.3. Vyhlášení výherců se uskuteční v sídle pořadatele, a to průběžně, v níže uvedených termínech, a to ze všech soutěžících, kteří v splnili podmínky soutěže - resp. v souladu s podmínkami soutěže odpověděli správně a kreativně na otázku „Jakou funkci hodinek byste právě vy nejvíce ocenili?“ Jeden soutěžící může vyhrát maximálně jednu výhru. Maximum je 1 výherce, kteří odpověděli správně.

4.4. Po uzavření soutěže budou výherci/výherce kontaktování do 7 pracovních dnů od uskutečněného vyhlášení přímo pořadatelem, a to prostřednictvím e-mailu na jejich e-mailovou adresu, nebo zprávou z profilu Facebooku či Instagramu pořadatele. V případě, že na takový email či zprávu oznamující výhru pořadatele výherce nebude reagovat a pokud ve lhůtě 7 kalendářních dnů nesdělí pořadateli své kontaktní údaje na odpovědí na email či zprávu pořadatele, zaniká tímto nárok výherce na výhru a tato zůstává pořadateli, který si v takovém případě vyhrazuje právo na vyhlášení náhradního výherce, takové právo však pořadatel nemusí využít. Stejný postup je pořadatel oprávněn zvolit v případě, kdy se výherce svého práva na výhru zřekne.

4.5. Dny vyhlášení výherců:

Vyhlášení výherců proběhne na Facebooku pořadatele a Instagramu pořadatele. Výherci budou obeznámeni s výhrou skrze zprávu na sociální síti. 

5. Výhra

V rámci jednoho vyhlášení bude poukázáno 1 výhra, která je definovaná v pravidlech pro aktuální soutěž níže.

6. Práva pořadatele a organizátora soutěže

6.1. Odpovědnost pořadatele a organizátora soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo Pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit, či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže.

6.3. Pořadatel si vyhrazuje právo, výhru uvedenou těchto Pravidlech, nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů, které nespočívají na straně pořadatele, nebude možné danou výhru získat či předat bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

6.4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Věcné ceny nelze vyplatit v hotovosti či jiným náhradním plněním. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele soutěže.

6.5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly této soutěže (viz bod 3. Pravidel) nebudou do soutěže zařazeny, resp. mohou být ze soutěže vyřazeny, čímž ztrácí nárok na další účast v soutěži a na případnou výhru, která tímto propadá ve prospěch pořadatele (dále také jako „neoprávněný soutěžící“ či „neoprávněný výherce“). Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené skutečnosti stala výhercem, výhra jí nebude vydána, došlo-li však již k jejímu vydání, považuje se za bezdůvodné obohacení neoprávněného výherce dle příslušných ust. Obč.Z. Neoprávněný výherce je povinný předmět bezdůvodného obohacení bezodkladně vydat zpět pořadateli. V takovém případě si pořadatel soutěže vyhrazuje právo na náhradního výherce, takové právo však pořadatel nemusí využít.

6.6. S ohledem na výše uvedené si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže neoprávněného soutěžícího (potažmo nevydat výhru neoprávněnému výherci) v případě:

a) vícenásobné účasti soutěžícího v soutěži při zakoupení pouze jednoho produktu (např. přidáním více než jednoho hodnocení k jednomu zakoupenému produktu)

b) zapojení zaměstnance pořadatele soutěže nebo jeho osoby blízké

c) kdy pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků soutěže či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních Pravidel

6.7. Pořadatel si vyhrazuje právo odpovídajícím způsobem ověřit způsobilost soutěžícího k účasti na soutěži, potažmo výherce pro vyhodnocení soutěže v souladu s těmito Pravidly (např. předložením dokladu totožnosti soutěžícího).

6.8. Pořadatel nehradí soutěžícím žádné náklady, ani neplní žádné jiné povinnosti, které jim případně vzniknou z důvodu jejich účasti v soutěži resp. v souvislosti s výhrou v soutěži.

7. Ochrana a zpracování osobních údajů

7.1. Účastník soutěže svou účastí v soutěži vyjadřuje v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“) souhlas ke zpracování osobních údajů (dále jen „osobní údaje“), které budou pořadateli v rámci účasti v soutěži ze strany soutěžícího poskytnuty, a to v rozsahu: oslovení, jméno, příjmení, kontaktní adresa, kontaktní tel. číslo a email, a to až do uplynutí stanovené doby jejich uchovávání, nebo do doby písemného odvolání takového souhlasu soutěžícím zaslaného pořadateli písemně poštou doporučeně na adresu sídla pořadatele, nebo emailem na e-mail pořadatele. Osobní údaje, které byli pořadateli ze strany každého soutěžícího v rámci účasti na soutěži předány, budou ze strany pořadatele použity výlučně za účelem realizace soutěže (zaslání výhry, případně ověření věku soutěžícího, vyhlášení výherce na internetových stránkách pořadatele případně na příslušných účtech pořadatele na sociálních sítích). Poskytnuté osobní údaje budou pořadatelem v případě výherce uchovávány po dobu 36 měsíců od okamžiku odevzdání výhry, následně dojde k jejich výmazu v souladu s příslušnými právními předpisy.

7.2. Po odvolání souhlasu není však další účast v soutěži možná. Pořadatel tímto informuje soutěžícího, že poskytnutí osobních údajů soutěžícím je dobrovolné. Soutěžící, který poskytl osobní údaje, odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, úplné, aktuální a pravdivé a je oprávněn je pořadateli ke zpracování v souladu s nařízením poskytnout. Soutěžící zapojením se do soutěže potvrzuje, že jsou mu známy všechny potřebné informace podle nařízení, zejména identifikační údaje pořadatele jako správce, účel zpracování osobních údajů (realizace soutěže), seznam zpracovávaných osobních údajů (oslovení, jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail a kontaktní telefonní číslo), že byl poučen o dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů, době platnosti uděleného souhlasu, jakož i skutečnost, že byl poučen o svých právech jako dotčené osoby ve smyslu nařízení (uvedené informace jsou dostupné na internetové stránce pořadatele). Účastí v soutěži soutěžící rovněž vyjadřuje souhlas s bezúplatným zveřejněním osobních údajů ve sdělovacích prostředcích, a to na internetu, a to v případě, že se stane výhercem výhry. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou být zpracovávány elektronicky. Správcem ve smyslu nařízení je pořadatel soutěže. Soutěžící, který poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 odst. 1 nařízení), tj. právo požadovat bezplatné poskytnutí informací o osobních údajích, které o něm pořadatel zpracovává a další práva dle nařízení, pokud například zjistí, že pořadatel porušuje své povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení, a má právo požadovat opravu nesprávných osobních údajů (čl. 16 nařízení), jakož i právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení) a na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 nařízení) pořadatelem, který bude postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy (včetně předpisů o archivech a archivář). Pokud jste zpracovávané osobní údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 nařízení.

7.3 Ve výše uvedených případech nebo v případě dotazů nebo stížností se každý soutěžící může písemně nebo prostřednictvím e-mailu obrátit na odpovědnou osobu ve vztahu k ochraně osobních údajů. Pokud máte podezření, že zpracování Vašich osobních údajů, které se Vás týká, je v rozporu s nařízením nebo došlo k porušení Vašich práv při zpracovávání osobních údajů, můžete podat Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

7.4 Odpovědnou osobu pořadatele pro oblast ochrany osobních údajů můžete kontaktovat elektronicky na e-mail pořadatele nebo písemně na adrese sídla společnosti uvedené v bodě 1. těchto Pravidel.

Za účelem bezpečného zpracování osobních údajů a zajištění souladu zpracování s nařízením a Zákonem o zpracování osobních údajů dohlíží odpovědná osoba. Kontaktní údaje na odpovědnou osobu jsou:

Adresa: Kubelíkova 679/80, Liberec 8, 460 08

Tel. kontakt: +420 488 388 901

E-mail: info@fitham.cz

8. Závěrečné ustanovení

Pořadatel soutěže neodpovídá za žádné škody, které vzniknou výherci v důsledku s přijatými výhrami.

Tato pravidla jsou účinná od 31. 11. 2021

 

Další články
Navštivte naše pobočky, naši specialisté Vám rádi poradí
Nevíte si rady s nákupem?
Navštivte nákupního rádce Prohlédněte si rady a tipy na nákup
Zavolejte nám Rádi Vám telefonicky poradíme 602 119 550
Zanechte nám na sebe kontakt Také nám můžete na sebe zanechat telefonní číslo a my Vám zavoláme zpět